View a photo album found in 2010 that showcases faces of Spotsylvania County residents circa 1855 to 1870.